Zřeknutí se odpovědnosti

Níže popsané podmínky, stejně jako jakákoliv pravidla a zákony, které se na tuto webovou stránku vztahují, jsou platné i pro všechny její uživatele.

Riemann A/S tyto stránky spravuje pro poskytování informací, vzdělávání a komunikaci. Prohlížejte si prosím tyto webové stránky bez omezení. Materiál zobrazený na stránkách si můžete stáhnout pouze pro nekomerční, domácí osobní použití za předpokladu, že ponecháte beze změn všechna upozornění týkající se autorských práv, obchodních značek a další vlastnické informace. Nicméně je zakázáno je bez předchozího souhlasu společnosti Riemann A/S distribuovat, upravovat, přenášet, znovu používat pro veřejné/komerční účely, včetně textů, obrázků, zvukových záznamů a videí.

Váš přístup na tyto stránky a jejich použití je předmětem následujících podmínek a souvisejících zákonů.

Vstupem a prohlížením této webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad tyto podmínky a berete na vědomí, že jiné dohody mezi Vámi a společností Riemann A/S jsou těmito podmínkami nahrazeny.

Podmínky použití této webové stránky

Měli byste předpokládat, že vše co vidíte nebo čtete na těchto stránkách je chráněno autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a bez předchozího souhlasu společnosti Riemann A/S nesmí být použito jinak, než v souladu s těmito podmínkami, nebo textem na těchto stránkách. Riemann A/S nezaručuje ani neprohlašuje, že použitím materiálů zobrazených na těchto webových stránkách neporušíte práva třetích stran, které Riemann A/S nevlastní, ani s nimi není nijak propojen.

Obrázky lidí a míst zobrazených na těchto webových stránkách jsou ve vlastnictví společnosti Riemann A/S, nebo společnost vlastní práva k jejich užití. Použití obrázků Vámi, nebo Vámi pověřenou osobou, je zakázáno, není-li těmito podmínkami stanoveno jinak, nebo je v textu udělena výjimka. Jakékoliv nepovolené použití obrázků může být porušením autorských zákonů, zákonů  na ochranu soukromí, publicity a komunikace.

Jakákoliv komunikace nebo materiály (otázky, komentáře, návrhy apod.), které prostřednictvím těchto stránek odešlete, nebudou považovány za důvěrné ani chráněné (vyjma osobních údajů).

Přestože společnost Riemann A/S používá přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto stránkách uváděla přesné a aktuální informace, nečiní žádné záruky ani prohlášení týkající se přesnosti informací. Riemann A/S nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek.

Tyto stránky používáte a prohlížíte na vlastní riziko. Riemann A/S ani jiná strana zapojená do tvorby, výroby nebo dodávání stránek nenese žádnou zodpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné ani trestné škody vzniklé v důsledku Vašeho přístupu na tyto stránky nebo jejich používání. Aniž je omezeno výše uvedeným, všechno na těchto stránkách je poskytováno „tak jak je,“ bez jakékoliv záruky, výslovné nebo implicitní, včetně, mimo jiného, implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo neexistence porušení předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce nepovolují vyloučení implikovaných záruk, proto některá výše uvedená vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Společnost Riemann A/S také nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude zodpovědná za škody, ani za viry, které mohou infikovat váš počítačový systém nebo jiný majetek, k němuž máte přístup, a který používáte k prohlížení stránek nebo stahování materiálů, dat, textů, obrázků, videí nebo zvukových záznamů z těchto stránek. 

Ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně „ochranné známky“) uvedené na stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými značkami společnosti Riemann A/S. Nic na těchto stránkách by se nemělo vykládat jako poskytnutí, implicitně nebo jinak, licence nebo práva použít obchodní značku uvedenou na stránkách bez písemného souhlasu společnosti Riemann A/S. Použití ochranných známek zobrazených na těchto stránkách, nebo jejich obsahu, je striktně zakázáno, nestanovují-li tyto podmínky jinak. Rovněž Vás upozorňujeme, že bude společnost Riemann A/S důrazně vymáhat svá práva k duševnímu vlastnictví v plném rozsahu zákona, včetně trestního stíhání.

Riemann A/S nekontroluje stránky, které mohou na tuto stránku odkazovat, a nenese odpovědnost za jejich obsah ani ochranu osobních údajů. Odkazování na tyto stránky je na vlastní riziko a bez svolení společnosti Riemann A/S.

Společnost Riemann A/S může kdykoli přezkoumat tyto smluvní podmínky a aktualizovat jejich znění. Tyto revize jsou pro vás závazné, a měli byste tudíž pravidelně navštěvovat tyto stránky a ověřit si platné smluvní podmínky, kterými jste vázáni. 

Copyright © 2006 Riemann A/S. Všechna práva vyhrazena.